Logo

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. "โอกาสตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย" ณ ห้องจูปิเตอร์ 6-13
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. สัมมนา ให้ความรู้และให้คำแนะนำเชิงลึกด้านการตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อ "Export Clinic 2017 : เจาะลึกโอกาสตลาดต่างประเทศกับทูตพาณิชย์" ณ ห้องจูปิเตอร์ 6-15
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. สัมมนา "Discovery Gemmiferous Nations" ณ ห้องจูปิเตอร์ 6-7
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. สัมมนา "World Ruby Symposium" โดยหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องจูปิเตอร์ 13
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. สัมมนาด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ณ ห้องจูปิเตอร์ 10
เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. สัมมนาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ โดยหน่วยงานพันธมิตร ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑
เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. สัมนา เรื่อง "โอกาสตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย" ณ ห้องจูปิเตอร์ 6-9(6) items
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
Items 6
Subtotal 2.150